Assessment en (loopbaan)advies

Testdiagnostiek kan worden ingezet wanneer er om wat voor reden dan ook meer inzicht moet worden verkregen in een kandidaat. Het onderzoek bestaat altijd uit dossieronderzoek, het afnemen van testen en vragenlijsten, persoonlijke gesprekken en een rapportage.

LEF onderscheidt zich door snelheid en heldere rapportages. Een onderzoek wordt binnen 10 werkdagen na aanmelding ingepland en de rapportage volgt binnen vijf werkdagen na de laatste afspraak, mits de cliënt hiervoor toestemming geeft.

De rapportages zijn maatwerk en voorzien van overzichtelijke tabellen en korte, bondige teksten. Alle onderzoeken worden uitgevoerd volgens de richtlijnen van het NIP.

Kies hieronder aan de hand van je vraagstelling het juiste onderzoek:

Is deze werknemer/sollicitant geschikt voor de functie die ik in gedachten heb? Hoe kan deze werknemer zich verder ontwikkelen

Assessment

Een Assessment is een beoordeling van kennis, vaardigheden, capaciteiten en gedragingen in het licht van een specifieke functie en een specifiek carrière pad. Een Assessment bestaat altijd uit een interview, capaciteitenonderzoek, persoonlijkheidsonderzoek en in veel gevallen een rollenspel of praktijkopdracht.
Het Functiegericht Assessment resulteert in een oordeel over de (mate van) geschiktheid van een betrokkene voor een bepaalde functie. Hiertoe wordt vooraf een functieanalyse uitgevoerd en worden competenties vastgesteld die essentieel worden geacht voor een zo’n optimaal mogelijk functioneren. In de praktijk betekent dit dat functie specifieke en generieke (d.i. organisatie specifieke) competenties bij een deelnemer worden onderzocht. Het Functiegericht Assessment betreft dus een smal en ‘eng’ onderzoek naar de door de organisatie geformuleerde gedragscriteria en competenties.

Het Potentieel Assessment maakt duidelijk wat iemand qua potentieel in zijn mars heeft: wat de sterke en zwakkere punten zijn, welke ontwikkelingsruimte en groeimogelijkheden aanwezig zijn en waar iemands affiniteiten liggen. De beeldvorming hieromtrent kan ondersteunend zijn bij de verdere oriëntatie voor de kandidaat persoonlijk of tussen de kandidaat en de organisatie. Het kan informatie verschaffen over bijvoorbeeld de (toekomstige) inzetbaarheid van de deelnemer en het helpt bij het maken van loopbaan- en scholingskeuzes. Het Potentieel Assessment betreft dus een breed en ‘open’ onderzoek naar talenten en bekwaamheden.

Het is mogelijk om na afloop van het Potentieel Assessment enkele coaching gesprekken in te zetten. Dan spreekt LEF van een Ontwikkelingsgericht Assessment. Bij het Ontwikkelingsgericht Assessment gaan we na het vaststellen van de sterke kanten en valkuilen van betrokkene verder in op het omgaan met de minder sterke kanten en het versterken van de kwaliteiten van de betrokkene.

Welk beroep is het meest geschikt voor me?

Loopbaanonderzoek

Het Loopbaanonderzoek is geschikt voor deelnemers die om wat voor reden dan ook zich willen oriënteren op nieuwe beroepsrichtingen en/of opleidingen. Het loopbaanonderzoek verschaft informatie over interesses, drijfveren, persoonlijkheid en capaciteiten. Het resultaat is een antwoord op de vragen “Wie ben ik?”, “Wat kan ik?” en “Wat wil ik?”. Er wordt gebruik gemaakt van beroepeninteressevragenlijsten, persoonlijkheidsvragenlijsten en capaciteitentests. Indien gewenst kan na het volgen van een loopbaanonderzoek coaching worden ingezet, waarbij we nader ingaan op de verschillende beroepsmogelijkheden. Zo wordt de kandidaat ondersteund in het maken van een definitieve keuze en het zetten van de daartoe noodzakelijke stappen.

Wat is de psychische belastbaarheid van een werknemer?

Psychisch Belastbaarheid Onderzoek

Het Psychisch Belastbaarheid onderzoek is vooral gericht op onderzoek naar de mogelijkheden, maar ook op de tekortkomingen in het functioneren binnen het werk. Het is bedoeld om de aard en de ernst van de (persoonlijke) problematiek in kaart te brengen, de rol die deze in de arbeidssituatie speelt, en te adviseren over mogelijk beleid ten aanzien van (ander) werk of behandeling. Vragen die onder meer beantwoord kunnen worden zijn: kan betrokkene op korte termijn in staat worden geacht te re-integreren in het eigen werk? Welke beperkingen zijn er t.a.v. arbeid, nu en in de toekomst? Zijn de klachten diagnostisch te benoemen? Zijn er therapeutische opties? Wat is de prognose? Is terugkeer in het arbeidsproces voor betrokkene haalbaar? Op welke termijn?
Naast een gedegen klinisch interview, wordt er gebruik gemaakt van een groot scala aan capaciteitentests en persoonlijkheidsvragenlijsten.

Is er sprake van een stoornis/psychische problematiek?

Uitgebreid Psychologisch Onderzoek

Wanneer je in het dagelijks leven problemen ervaart die niet of slechts deels te verklaren zijn vanuit recente gebeurtenissen, is er mogelijk sprake van onderliggende problematiek. Het Uitgebreid Psychologisch Onderzoek is een breed persoonlijkheids- en capaciteitenonderzoek met als doel vast te stellen of er sprake is van een diagnose of stoornis. Het onderzoek biedt bovendien aanknopingspunten voor een te volgen behandeltraject. In sommige gevallen is het mogelijk het onderzoek in te korten, bijvoorbeeld wanneer er redelijk recent andere psychologische onderzoeken zijn uitgevoerd die als input kunnen dienen.

 

Wat is er precies aan de hand met onze zieke medewerker? Is er sprake van disfunctioneren en waar komt dit vandaan?

Persoonlijke functie analyse

De tijden veranderen, medewerkers veranderen en functies veranderen ook. Deze veranderingen gaan soms langzaam en ongemerkt, of juist snel. Niet iedereen is even goed in staat om met verandering om te gaan en mee te bewegen. Dat kan allerlei oorzaken hebben, structurele of tijdelijke. Daar heeft dan de organisatie last van, de medewerker, collega’s en de leidinggevende.

Er kan dan een moment komen waarop het van belang is om de veranderingen daarom eens goed in kaart te brengen. Zo’n moment is er bijvoorbeeld als:
– een medewerker regelmatig (kort) wegens ziekte verzuimt;
– er minder goede samenwerking met collega’s of leidinggevende is ontstaan;
– werk niet accuraat en/of langzamer wordt uitgevoerd;
– er slordigheden in de uitvoering optreden;
– er verschil van inzicht is over de uit te voeren taken;
– er iedere keer weer ‘iets’ is, maar wát precies, onduidelijk blijft.
Kortom, als er aandachtspunten in het functioneren de kop opsteken.

In het kader van het vergroten van werkplezier en behoud van werk (duurzame arbeid) is het dan goed te weten waarin werkgever en werknemer verder moeten investeren. Of, in het uiterste geval, juist niet. De Persoon-Functie Analyse biedt uitkomst om dit helder te krijgen. Naast deze duidelijkheid biedt het rapport ook handvatten om mee verder te gaan.

Dit product bestaat uit een psychodiagnostisch onderzoek met een arbeidspsycholoog enerzijds en een arbeidsdeskundig onderzoek door een gecertificeerd arbeidsdeskundige anderzijds. In de eerste fase wordt er een beeld verkregen van de kandidaat d.m.v. gestructureerd interview, persoonlijkheidsvragenlijsten, capaciteitentesten en soms de inzet van een rollenspel. De arbeidsdeskundige gebruikt vervolgens deze input om met werkgever en kandidaat in gesprek te gaan en vanuit de bestaande functie te onderzoeken waar mogelijke oplossingen liggen.